Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

In het nieuws, in de kranten en op radio en tv horen we geregeld over mensenrechten. Iedereen is het erover eens dat mensenrechten niet overtreden mogen worden, en iedereen vindt dat mensenrechten belangrijk zijn. Maar waarom zijn die mensenrechten nou eigenlijk zo belangrijk? Hieronder zie je de inleiding van de officiële tekst en wordt het meteen duidelijk waarom de mensenrechten zo noodzakelijk zijn.

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Inleiding van het verdrag:

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de menselijke familie het fundament is voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.

Overwegende, dat negeren en minachting voor de mensenrechten geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan. En dat de komst van een wereld, waarin de mensen kunnen genieten van vrijheid van meningsuiting en van geloof en vrij zullen zijn van angst en gebrek, is uitgeroepen tot de hoogste ambitie van het gewone volk.

Aangezien, het van het grootste belang is dat de mensenrechten door de rechtsstaat worden beschermd, opdat de mens niet gedwongen wordt om als laatste redmiddel zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking.

Definities van woorden: 

Universele: alles omvattend, over de hele wereld, voor iedereen gelijk.

Verklaring: een officiële mededeling

Verdrag; officiële overeenkomst of afspraak tussen landen.

Overwegende: er vanuitgaande, dat

Inherente: onafscheidelijk verbonden

Onvervreemdbare rechten: niet over te dragen aan een ander. Het idee van onvervreemdbare rechten komt voort uit het natuurrecht dat uitgaat van mensenrechten die bij iedereen zijn aangeboren.

Fundament: de basis vormt

Geweten van de mensheid: het innerlijke gevoel van wat goed of fout is in iemand zijn gedrag of motieven, waardoor iemand wordt aangezet tot juiste actie

Vrijheid van angst: betekent dat niemand bang mag zijn voor hun regering, de strijdkrachten of de politie die ondemocratisch handelt, of zelfs hun buren.

Vrijheid van gebrek: betekent economische verstandhoudingen die elk land een gezond leven in vredestijd voor zijn inwoners verzekert – overal in de wereld.

De Verenigde Naties

In totaal zijn er 30 mensenrechten en deze zijn in 1948 door de Verenigde Naties aangenomen. Na de verschrikkelijke dingen die er in de Tweede Wereldoorlog waren gebeurd, besloot men dat zoiets nooit meer mocht voorkomen. Daarom legde de VN de mensenrechten vast in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, om op die manier de vrede en veiligheid te waarborgen.

Alle lidstaten ondertekenden op 10 december 1948 de Verklaring. De landen spraken met elkaar af om deze mensenrechten overal ter wereld op scholen te onderwijzen, zodat iedereen de mensenrechten zou kennen. Het uitgangspunt was dat als iedereen zijn rechten zou kennen, en voor zijn eigen, maar ook voor die van anderen zou opkomen, er minder kans op conflicten en oorlog zou ontstaan.

Onderwijzen van de Universele Verklaring op school

Helaas is daar niets van terecht gekomen. In geen enkel land worden de 30 mensenrechten onderwezen. Als je iemand op straat vraagt wat de 30 rechten zijn, dan weet men er vaak niet meer dan vier of vijf op te noemen. Het is zelfs zo dat 90 procent van de mensen niet eens van het bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens af weet.

Daar wil Youth for Human Rights verandering in brengen. Het is voor iedereen van belang om de 30 mensenrechten te kennen. Eleanor Roosevelt, hoofd van de commissie die de Universele Verklaring op schrift zette zei in 1948 het volgende over de mensenrechten:

“Want waar beginnen de mensenrechten in feite? Dichtbij huis en om ons heen – in plaatsen zo dichtbij en zo klein dat ze niet eens op een landkaart te vinden zijn. Toch is dit de wereld van de individuele persoon; de buurt waarin hij woont; de school of universiteit waar hij naar toe gaat; de fabriek, het bedrijf of het kantoor waar hij werkt. Dat zijn de plekken waar elke man, elke vrouw en elk kind gelijke rechten, gelijke kansen en een gelijke behandeling nastreven. Tenzij deze rechten daar betekenis hebben, hebben ze nergens betekenis. Als we er niet met zijn allen ons best voor doen om deze rechten dichtbij huis na te leven, zal het in de rest van de wereld ook slecht gesteld zijn.”

Mensenrechten hebben dus alles met jou te maken. Als jij weet wat je rechten zijn, dan kun je niet alleen voor je eigen rechten opkomen, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor de rechten van anderen. 

Iedere persoon heeft rechten, alleen al vanwege het feit dat hij/zij een mens is. Deze rechten zijn er voor bedoeld om ons te beschermen tegen mensen die ons kwaad willen doen, maar ook om ons te helpen samen te werken en in vrede te leven.

In totaal staan er 30 rechten beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een document dat in 1948 door de Verenigde Naties werd ondertekend. De Verenigde Naties werd vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 opgericht. Haar doel is om vrede op de wereld te bewerkstelligen en deze te handhaven. Heden ten dage zijn er 192 landen lid van de Verenigde Naties.